Igangværende indsatserKort beskrivelse:

ECSMV handler om energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland og skal ses i sammenhæng med ECSMV 1.0.

I projektet arbejdes der med screeningsagenter, der på tværs af Region Midtjylland skal foretage screeninger, etablere egentlige rådgivningsforløb, symbiosenetværk samt grønne forretningsplaner.

Ansvarlig: Skive Kommune og Business Skive

Partnere: Erhvervsstyrelsen, kommuner og lokale erhvervscentre i Region Midtjylland med flere

Tidsplan: Frem til og med ultimo 2022

Hjemmeside: www.ecsmv.dk Kort beskrivelse:

GreenLab Skive A/S – grøn energipark, teknologi-katalysator og forskningscenter har siden sin skabelse haft ambitionen om at skabe et ”tag” og et naturligt samlingspunkt, og det er her GreenLab Skives innovationscenter kommer ind i billedet.

En ikonisk bygning, der giver mulighed for at forene industri, lokal erhverv, forskning, uddannelse og innovation under ét tag.

GreenLab Skives innovationsbygning vil være en hybrid, en multi-use-bygning. Det bliver en modelbar og plastisk bygning bygget på en bæredygtig platform.

Ansvarlig: GreenLab Skive A/S

Partnere: DTU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Tidsplan: 2022

Hjemmeside: https://www.greenlab.dk/take-the-tour/ Kort beskrivelse:

Der skal udarbejdes en samlet handleplan til godkendelse i Skive Byråd, som indeholder en etapeinddelt udbygningsplan samt tydelige anbefalinger til konkrete handlinger, som Skive Kommune kan udføre i en implementerende rolle. Desuden skal planen også anbefale konkrete virkemidler, som Skive Kommune kan benytte sig af i en faciliterende rolle.

Målet er at opstille ladestandere på relevante kommunale arealer samt indgå i gode samarbejder med relevante lokale aktører med henblik på at fremme ladestandere på andre arealer.

Ansvarlig: Skive Kommune

Partnere: Rambøll

Tidsplan: Fra 2021 til 2025Kort beskrivelse:

Et nationalt partnerskab mellem kommunerne, regionerne og Realdania (og derigennem CONCITO) med fokus på at udvikle lokale klimaplaner. Klimaplanen vil med udgangspunkt i C40s internationale standard, Climate Action Planning Framework (CAPF) arbejde med to komplimenterende spor:

  • Definere hvordan vi opnår klimaneutralitet i 2050 (inkl. delmål)
  • Vise hvordan vi vil tilpasse os klimaforandringer på kort og lang sigt

CAPF sætter stor fokus på, at klimaplanen er bredt forankret – indenfor og udenfor den kommunale organisation – ligesom der er stor fokus på andre gevinster end de rent klima- og miljøfaglige, det vil sige også på de sociale og økonomiske merværdier.

Ansvarlig: Skive Kommune

Partnere: Lokale aktører og borgere, de øvrige midtjyske kommuner og Region Midtjylland

Tidsplan: November 2020 – juni 2022Kort beskrivelse:

Power-to-X teknologierne er et oplagt bidrag til at realisere regeringens 2030-mål, og der er et stort behov for virksomheder, som kan udvikle produkter, der kan udfase og reducere forbruget af fossile brændsler.

Hydrogen Valley, Brintbranchen og Greenlab Skive A/S er gået sammen om projektet P2X Business, hvis formål er at skabe et optimalt inkubationsmiljø og bidrage til, at danske virksomheder kan udvikle anlæg, produkter, services og forretningsmodeller i et stærkt voksende Power-to-X marked. 

Projektet skal virke som accelerator for Power-to-X- teknologiudvikling ved blandt andet at screene markedet for virksomheder, der har mulighed for at vækste inden for området. Herefter vil projektpartnere række ud til virksomhederne ved at tilbyde formidling og information af potentialet for udvikling af Power-to-X.

Virksomhederne bliver tilbudt rådgivnings- og videnssamarbejder samt innovationcamps med leverandører og producenter til energisystemerne med fokus på Power-to-X.

Ansvarlig: GreenLab Skive A/S

Partnere: Hydrogen Valley og Brintbranchen

Tidsplan: 2022

Hjemmeside: http://hydrogenvalley.dk/ptx-business/

Indsatser under udviklingKort beskrivelse:

Projektets mål er at accelerere energieffektiviseringer og varmekonverteringer i boliger.

Projektet vil understøtte arbejdet med Energi- og Bæredygtighedsstrategiens indsatsområde om ”Vi vil spare på energien”, hvor der blandt andet er fokus på borgerrettede indsatser.

Skive Kommune ansætter en playmaker, der engagerer og aktiverer lokale interessenter med boligejerne på den ene side og viften af ”leverandører” på den anden side, omfattende f.eks. lokale rådgivere, udførende håndværksvirksomheder, lokale finansielle aktører som banker og kreditforeninger, byggemarkeder, ejendomsmægler, varmeværker osv. Playmakeren får en faciliterende rolle.

Ansvarlig: Skive Kommune

Partnere: DI Dansk Byggeri, Bolius – Boligejernes Videncenter, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, Danske Arkitektvirksomheder, Helsingør og Middelfart kommuner

Tidsplan: Fra medio 2021 til ultimo 2022Kort beskrivelse:

De store kvælstofudledninger og fosforkoncentrationer i fjorde og vandløb udgør en barriere for erhvervsudviklingen samt en udfordring for grundvandskvaliteten i kommunen. Løsningen er en grøn omstilling, hvor der lokalt faciliteres indsatser inden for følgende områder:

  • Bioraffinering af græs med mere i større skala - grønt animalsk protein – udfasning af majsproduktionen
  • Græs- og lucerneprotein til erstatning af æg i forskellige fødevarer
  • Pyrolyse af biogasgyllefibre samt udvikling af designergødning fra biogasanlæg
  • Opdræt af muslinger - hvor det giver størst gavn for vandmiljøet - omdannes til animalsk protein
  • Bedre anvendelse af restbiomasser og optimering af forsyningskæder og logistik med mere i forhold til biogas og pyrolyse

Ansvarlig: Skive Kommune

Tidsplan: Tidsplan Fra medio 2021 og fremKort beskrivelse:

Med afsæt i erfaringerne med etableringen af GreenLab Skive A/S udnyttes momentum til at accelerere den grønne erhvervsudvikling og vækst i Skive Kommune. Det skal ske ved at etablere en endnu stærkere tilknytning mellem offentlige aktører, virksomheder, institutioner og universiteter under konceptet Green Tech Valley med Energifonden Skive, som katalysator for udviklingen.

Der skal skabes et fast funderet partnerskab omkring Green Tech Valley konceptet gennem udvikling af en platform, som trækker på og inddrager både offentlige virksomheder og institutioner, universiteter, virksomheder og lokalsamfundet i udvikling, finansiering og eksekvering af Green Tech Valley.

Ansvarlig: Energifonden Skive

Partnere: GreenLab Skive A/S

Tidsplan: Medio 2021 til medio 2022

Hjemmeside: http://www.energifondenskive.dk/

Sidst opdateret

18.05.2021

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...